Trivselregler

Har ni planer på att renovera er lägenhet?

 Då vill styrelsen påtala att ni måste få  styrelsens godkännande först om dessa förändringar i er lägenhet som påverkar föreningens underhållsansvar.

Ändringar som kräver styrelsens tillstånd är när ni planerar att flytta/ändra/byta: 

vattenrör, avloppsrör, vägg/golvkonstruktioner (typ bärande väggar), ventilation,  ytterväggar/fasader, fönster, utföra elarbeten, andra ombyggnader eller dyligt. 

(T.ex. vid badrumsrenoveringar m.m.)

Tänkt på att ni som lägenhetsinnehavaren har ansvar för all inredning och utrustning såsom ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt) på golv och väggar samt klämring runt golvbrunn.

För övriga rättigheter och skyldigheter framgår i föreningens stadgar.

Genom att anlita ett GVK-auktoriserat företag försäkrar du dig om att din försäkring täcker kostnaden för eventuella skador om något skulle gå fel. Alla försäkringsbolag har nämligen som villkor att gällande branschregler ska ha följts vid arbetets utförande för att du ska få ut full ersättning.

Begär alltid att få en kopia på våtrumsanmälan – detta är din värdehandling – innan jobbet påbörjas.

1. Innan ni påbörjar detta:

a) Insänd i god tid innan renoveringen en ansökan  till styrelsen.

Styrelsen har tagit fram en blanketten ”Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet, enligt föreningens stadgar”. Ifylld ansökan lämnas till styrelsen.

b) Avvakta tills att styrelsen beviljat/avslagit er ansökan.

c) Föreningen medger er en ersättning för byte av

– Golvbrunn med högst 5.000:-

Om dessa måste bytas för att uppfylla dagens byggkrav och under förutsättning att:

 • en godkänd firma komma att genomföra jobbet,
 • arbetet utförs fackmannamässigt,
 • intyg på utfört arbetet insänds till föreningen.

Utbetalning av ersättning kommer att ske mot redovisning av kvitto och intyg på utfört arbete.

Övriga utlägg ansvarar ni som  lägenhetsinnehavaren själv för.

2. Efter avslutad renovering:

Efter utfört renovering/ombyggnad skall alltid intyg eller annan handling som styrker behörighet samt att arbetet utförts av fackman lämnas till styrelsen.

Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet, mall, 2015-11-22

Riktlinjer för staket, plank och skyddad uteplats

Låt oss skapa en grön och hållbar livsmiljö. Höga, långa och monotona plank och murar ska undvikas. Häckar och buskar är ofta lättare att anpassa till varandra och ger en vacker variation om de blandas.  Olika plank ger däremot ett rörigare intryck. I ett villakvarter så förskönar grönskan samt ger liv åt stadsmiljön.

En häck eller en spaljé med växtlighet är ett bra och hälsosamt alternativ till plank eller murar. Grönska bidrar till syreproduktionen och den ekologiska mångfalden i vår miljö. Häckar absorberar både ljud och luftföroreningar och de är ofta lättare att anpassa till en varierad omgivning då de utgör en mjukare och mindre iögonfallande gräns än ett plank eller en mur.

Ibland framförs en önskan om minskad insyn i våra trädgårdar och i vår privata utomhusmiljö. Murar och plank som avskärmar mot gator och cykel- gångvägar kan skapa ökad känsla av otrygghet för dem som färdas där.

Minskad insyn och höga inhägnader innebär en ökad risk för att inbrottstjuvar kan arbeta ostört.

Tillstånd krävs

Krävs det tillstånd från föreningens styrelse?

Ja, medlemen (bostadsrättsinnehavaren) måste komma in med ansökan samt ritning till styrelsen i god tid. Arbetet får ej påbörjas innan skriftligt godkännande från styrelsen har mottagits av medlemen (bostadsrättsinnehavaren).

Krävs det bygglov?

Häckar omfattas inte av Plan- och bygglagen och kräver därför inte något bygglov.

Bygglov kan krävas för att uppföra staket, plank och mur.

Detaljplanens bestämmelser påverkar bygglov, vid byggnation på s.k. prickmark som ej får bebyggas, nära en tomtgräns/fastighetsgräns m.m.

Tomtgränser finns dels mot kommunens allmänna platsmark och anges i fastighetsindelningen och det finns även fysiska tomter mellan de boende i föreningen samt bostadsrättsföreningens gårdar.

För mer information kontakta kommunens Stadsbyggnadskontor.

Uppförande av staket, plank och skyddad uteplats mm

Staket och plank

 • Höjd på staket som vetter mot kommunens mark och dess tomter som gränsar mot grannar: max 120 cm från markplan.
 • Höjd på staket som vetter mot föreningens gårdar och dess tomter som gränsar mot grannar: max 110 cm.
 • Obs! Vid nivåskillnad mäts höjden från den lägsta marknivån.
 • Staket och plank skall vara öppet med minst 30% luftighet. (dvs. synlig genomsläpplighet).
 • Färgen på staketen får vara obehandlat trä, vit, brunt eller någon de två gröna kulörer som övriga träfasader i föreningen är målade med.

Skyddad uteplats (dvs. tätt plank/vindskydd)

 • Planket får byggas max 3,6 meter ut från husfasaden och upp till 1,8 meter högt.
 • Planket måste vara minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Obs! Vid nivåskillnad mäts höjden från den lägsta marknivån.
 • Färgen på tätt plank får vara obehandlat trä, vit, brunt eller någon de två gröna kulörer som övriga träfasader i föreningen är målade med.

Viktigt att tänka på innan arbetet påbörjas

 • Eventuella tillstånd (t.ex. bygglov m.m.) som krävs måste den ansökande själv handlägga och informera föreningens styrelse om.
 • Att grannarnas skriftliga godkännande finns med i ansökan till styrelsen.
 • Att styrelsen har godkänt er ansökan.
 • Att arbetet utförs fackmannamässigt.
 • Att byggnationen inte påverkar fastighetens övriga installationer.
 • Att bostadsrättsinnehavaren står för allt underhållsansvar och kostnader.

Markiser

 • Eventuella tillstånd (t.ex. bygglov m.m.) som krävs måste den ansökande själv handlägga och informera föreningens om.
 • Att färgen på markisen är neutral och anpassad till husens färger.
 • Att styrelsens godkänner er ansökan.
 • Att bostadrättsinnehavaren står för alla framtida underhållsansvar och kostnader.
 • Att arbetet utförs fackmannamässigt.
 • Att installationen inte påverkar fastighetens övriga installationer.
 • Att bostadsrättsinnehavaren står för alla driftskostnader som installationen medför.

Riktlinjerna är fastställda av föreningens styrelse och överträdelse kommer att beivras.