Välkommen

Välkommen till Brf Agaten

Här finner du information om vår bostadsrättsförening.

 Information från styrelsen 2016-12-30

Ny Fastighetsförvaltare

From den 1 januari så har vi företaget Hagtorn fastighetsservice som fastighetsskötare.

I bifogad information kan ni läsa mera om företaget.

Ny felanmälan, from 1 januari 2017

När problem eller fel uppstår ska man som medlem kontakta:

Felanmälan som inte är akuta:

Kontakta Hagtorn fastighetsservice, felanmalan@hagtornservice.se

eller på telefon 040-618 84 64 (vardagar 07:00-16:00)

Akuta felanmälan dagtid, vardagar 07:00-16:00:

Ring Hagtorn fastighetsservice, telefon 040-618 84 64.

Akuta felanmälan, kväll och helger:

Ring Riksbyggens kundsupport, tel. 0771-860 860 (dygnet runt).

Observera att ärenden som är av akut natur och behöver snabb behandling inte ska skickas via mail eller via hemsidan, utan måste ringas in.

Testa era brandvarnare 

Vi vill gärna passa på att påminna er alla om att testa era brandvarnare så att de fungerar. Här inför jultider tänder mycket ljus. Gör det för din/din familj och för dina grannars säkerhet.

Budget 2017

Styrelsen har fastställt en budget för 2017.

Styrelsen beslutade att sänka grundavgiften med 2 %.

Motioner till årsstämman 

Påminnelse om att eventuella motioner till årsstämman måste vara inlämnade senast den 31 januari, enligt stadgarna.  Preliminär datum för årsstämman är den 10 maj 2017.

Filterbyte  

Det är viktigt att ni hjälper till med underhållet av er ventilation. När lampan på kontrollpanelen börjar blinka rött kontakta (lägg lapp i brevlådan, sms:a eller ring):

För boende i med adresserna Smedstorpsgatan 7-41 kontakta:

Jack Lukkerz, Smedstorpsgatan 31, tel. 0768-54 11 37, och

För boende i med adresserna Smedstorpsgatan 43-69 kontakta:

From 1 januari 2017: Dick Persson, Smedstorpsgatan 49, tel. 040-619 57 24.

Julgrannar

Om Ni inte transportera bort er julgran själva så kan ni lägga den på mitten gårdens gräsmatta. Den gård där gemensamhetslokalen finns.

Detta kan göras fram till den 8/1. Därefter kommer de att transporteras bort. 

Försäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring tecknad hos Folksam (via försäkringsmäklaren Osséen.) I försäkring ingår även bostadstilläggsförsäkringen för föreningens medlemmar.

OBS! Hemförsäkring måste du som lägenhetsinnehavare själv teckna.

Styrelsen önskar God jul & Gott nytt år

Information från styrelsen 2016-10-18

Testa era brandvarnare 

Vi vill gärna passa på att påminna er alla om att testa era brandvarnare så här inför den mörkare tiden då man tänder mycket ljus. Gör det för din och dina grannars  säkerhet.

Föreningens styrelse efter årsstämman

Efter årsstämman och styrelsens konstituerande möte ser styrelsen ut enligt följande:

Uppdrag: Namn:
Ordförande

Styrelseledamot nr 1

Carl Erik Kockum

Smedstorpsgatan 39

Vice ordförande

Styrelseledamot nr 2

Kristina Nilsson

Smedstorpsgatan 69

Sekreterare

Styrelseledamot nr 3

Simon Hultgren

Smedstorpsgatan 53

Styrelseledamot nr 4 Carina Claesson

Smedstorpsgatan 25

Styrelseledamot nr 5 Fredrik Källberg

Smedstorpsgatan 67

Styrelseledamot nr 6

(Riksbyggens ledamot)

Per Lundahl, Riksbyggen

Fastighetsförvaltare

Styrelsesuppleant nr 1 Magnus Persson

Smedstorpsgatan 7

Styrelsesuppleant nr 2 Dick Persson

Smedstorpsgatan 49

Styrelsesuppleant nr 3 Charlotte Fingal

Smedstorpsgatan 9

Styrelsesuppleant nr 4

(Riksbyggens styrelsesuppleant)

Andreas  Johansson, Riksbyggen

Ekonomiansvarig

 

Revisor KPMG AB
Föreningens revisor Lina Maria Ellegård
Föreningens revisor-suppleant Peter Stenström

 

Valberedningen

 

Anders Wu Smedstorpsgatan 43

Daisy Kockum Smedstorpsgatan 39

Festlokal

Ansvarig för uthyrning: Carina Claesson, Smedstorpsgatan 25

Ekonomisk, teknisk och fastighetsförvaltning

Under året har styrelsen sagt upp våra avtal gällande ekonomisk, teknisk och fastighetsförvaltning. Detta för att uppdatera våra avtal samt att få in nya priser för dessa tjänster. Styrelsen har lagt ner ett stort arbete för att ta fram underlag, inhämta offerter samt bedöma de inkomna offerterna.

Nytt avtal kommer att tecknas med:

 • Riksbyggen gällande ekonomisk och tekniskförvaltning
 • Hagtorn gällande fastighetsförvaltning. Hagtorn har vi även idag avtal med gällande trappstädning samt snöröjning.

Avtalen kommer att gälla från och med 1 januari 2017, mer information kommer er tillhanda gällande felanmälan och journummer.

 

Byte av fönsterplåt 

Styrelsen beslutat att byta av fönsterplåten. Detta kommer att utföras av företaget R. Olsen plåtslageri.

Arbetet kommer att inledas under november och pågå under vinter/våren. Företaget kommer att informera er innan det är dags med er lägenhet.

Byte av lövsilar

Byte av lövsilar på stuprören har påbörjats och kommer att slutföras på alla stuprör under hösten.

Diverse plåtarbete samt rensning av stuprännor  

Plåtarbete samt rensning av stuprännor kommer att ske under hösten.

Elstolpar till elbilar

Styrelsen har inlett ett arbete med att få två elstolpar för elbilar på gästparkeringen.

Filterbyte  

När lampan på kontrollpanelen börjar blinka rött kontakta (lägg lapp i brevlådan, sms:a eller ring):

För boende i med adresserna Smedstorpsgatan 7-41 kontakta:

Jack Lukkerz, Smedstorpsgatan 31, tel. 0768-54 11 37, och

För boende i med adresserna Smedstorpsgatan 43-69 kontakta:

Göran Harvenfeldt, Smedstorpsgatan 61, tel. 073-555 74 64,

De bistår med tilldelning av filter, instruktioner och hjälp.

Underhåll 2017

Styrelsen håller på att se över underhållsbehovet av fastigheten. Pågående översyn gällande bl.a.  byte av träpanel som är murken, målning av träpanel samt lekplatser.

Översyn handdukstorkar

Styrelsen håller på  med en översyn av lägenheternas handdukstorkar. Styrelsen kommer med mer information under vintern. Ett av förslagen som vi arbetar med är att byta ut dagens handdukstorkar  mot eluppvärmda handdukstorkar.

Riktlinjer gällande staket, plank och markiser

Styrelsen har tagit fram riktlinjer gällande staket, plank och markiser.

Se bifogade riktlinjer.

Riktlinjerna är fastställda av föreningens styrelse och överträdelse kommer att beivras.

Riktlinjer

Låt oss skapa en grön och hållbar livsmiljö. Höga, långa och monotona plank och murar ska undvikas. Häckar och buskar är ofta lättare att anpassa till varandra och ger en vacker variation om de blandas.  Olika plank ger däremot ett rörigare intryck. I ett villakvarter så förskönar grönskan samt ger liv åt stadsmiljön.

En häck eller en spaljé med växtlighet är ett bra och hälsosamt alternativ till plank eller murar. Grönska bidrar till syreproduktionen och den ekologiska mångfalden i vår miljö. Häckar absorberar både ljud och luftföroreningar och de är ofta lättare att anpassa till en varierad omgivning då de utgör en mjukare och mindre iögonfallande gräns än ett plank eller en mur.

Ibland framförs en önskan om minskad insyn i våra trädgårdar och i vår privata utomhusmiljö. Murar och plank som avskärmar mot gator och cykel- gångvägar kan skapa ökad känsla av otrygghet för dem som färdas där.

Minskad insyn och höga inhägnader innebär en ökad risk för att inbrottstjuvar kan arbeta ostört.

Tillstånd krävs

Krävs det tillstånd från föreningens styrelse?

Ja, medlemen (bostadsrättsinnehavaren) måste komma in med ansökan samt ritning till styrelsen i god tid. Arbetet får ej påbörjas innan skriftligt godkännande från styrelsen har mottagits av medlemen (bostadsrättsinnehavaren).

Krävs det bygglov?

Häckar omfattas inte av Plan- och bygglagen och kräver därför inte något bygglov.

Bygglov kan krävas för att uppföra staket, plank och mur.

Detaljplanens bestämmelser påverkar bygglov, vid byggnation på s.k. prickmark som ej får bebyggas, nära en tomtgräns/fastighetsgräns m.m.

Tomtgränser finns dels mot kommunens allmänna platsmark och anges i fastighetsindelningen och det finns även fysiska tomter mellan de boende i föreningen samt bostadsrättsföreningens gårdar.

För mer information kontakta kommunens Stadsbyggnadskontor.

Uppförande av staket, plank och skyddad uteplats mm

Staket och plank

 • Höjd på staket som vetter mot kommunens mark och dess tomter som gränsar mot grannar: max 120 cm från markplan.
 • Höjd på staket som vetter mot föreningens gårdar och dess tomter som gränsar mot grannar: max 110 cm.
 • Obs! Vid nivåskillnad mäts höjden från den lägsta marknivån.
 • Staket och plank skall vara öppet med minst 30% luftighet. (dvs. synlig genomsläpplighet).
 • Färgen på staketen får vara obehandlat trä, vit, brunt eller någon de två gröna kulörer som övriga träfasader i föreningen är målade med.

Skyddad uteplats (dvs. tätt plank/vindskydd)

 • Planket får byggas max 3,6 meter ut från husfasaden och upp till 1,8 meter högt.
 • Planket måste vara minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Obs! Vid nivåskillnad mäts höjden från den lägsta marknivån.
 • Färgen på tätt plank får vara obehandlat trä, vit, brunt eller någon de två gröna kulörer som övriga träfasader i föreningen är målade med.

Viktigt att tänka på innan arbetet påbörjas

 • Eventuella tillstånd (t.ex. bygglov m.m.) som krävs måste den ansökande själv handlägga och informera föreningens styrelse om.
 • Att grannarnas skriftliga godkännande finns med i ansökan till styrelsen.
 • Att styrelsen har godkänt er ansökan.
 • Att arbetet utförs fackmannamässigt.
 • Att byggnationen inte påverkar fastighetens övriga installationer.
 • Att bostadsrättsinnehavaren står för allt underhållsansvar och kostnader.

Markiser

 • Eventuella tillstånd (t.ex. bygglov m.m.) som krävs måste den ansökande själv handlägga och informera föreningens om.
 • Att färgen på markisen är neutral och anpassad till husens färger.
 • Att styrelsens godkänner er ansökan.
 • Att bostadrättsinnehavaren står för alla framtida underhållsansvar och kostnader.
 • Att arbetet utförs fackmannamässigt.
 • Att installationen inte påverkar fastighetens övriga installationer.
 • Att bostadsrättsinnehavaren står för alla driftskostnader som installationen medför.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Information från styrelsen 2016-04-10

Årsstämma 2016

Föreningen kommer att hålla ordinarie årsstämma den 4 maj 2016.

Kallelse till årsstämman kommer att utsändas separat.

Sopcontainer för grovavfall

Vi kommer att har en container för grovsopor uppställd på parkeringsplatsen den 5/5-8/5.

Gårdsgrupper

Önskar ni en uppfräschning av er gård så:

 • Kalla till gårdsmöte och diskutera vad ni vill göra.
 • Bildar gärna en gårdsgrupp. Ha en gårdsdag, t.ex. nu under våren.
 • Föreningen bidrar med medel upp till 6.000:-/gård för t.ex försköning, nya växter gödning m.m., av er gård.

Vid större ändringar informera styrelsen innan.

Byte av kantsten 

Under vecka 15 påbörjas det att bytas trasig lösa kantsten samt rätta till vissa gångsten som satt sig. Det kommer att främst forceras på kantstenen kring gräsmattan på gården mot hangaren samt på att fixa ojämnheter vid festlokalen. Företaget som fått i uppdrag att utföra arbetet är In Exiger.

Pågående underhåll

Styrelsen håller på att se över underhållsbehovet av fastigheten. Pågående översyn gällande bl.a. byte avstängningskranar för vattnet in i fastigheterna, byte av träpanel som är murken, målning av lekplatser, byte av fönsterplåt på husen, m.m.

/Styrelsen